Звітність

Любомирський вапняно-силікатний завод

 

 

 

Регулярна інформація за 2011 рік

Назва: Публiчне акцiонерне товариство “Любомирський вапняно-силiкатний завод” ЄДРПОУ: 05467240

Рік: 2011

Річна фінансова звітність

Коди

Дата01.01.2012

Публiчне акцiонерне товариство Підприємство “Любомирський вапняно-

силiкатний завод”

за ЄДРПОУ05467240

Україна Рівненська Рiвненська Територія 35321 с.Н.Любомирка

вул.Промислова, 1

Організаційно-правова форма господарювання

Орган державного управління

за КОАТУУ5624680405

за КОПФГ233

за СПОДУ06024

Вид економічної діяльності за КВЕД26.40.0

Одиниця виміру: тис. грн. Контрольна сума

Адреса: вул.Промислова, 1, с.Н.Любомирка, Рiвненська, Україна,

35321

Середня кількість працівників:

161

Баланс станом на 2011 рік

Актив Код

рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1 2 3 4

I. Необоротні активи Нематеріальні активи:

– залишкова вартість

010

5

4

– первісна вартість

011

8

8

– накопичена амортизація

012

( 3 )

( 4 )

Незавершене будівництво

020

3685

3685

Основні засоби:

– залишкова вартість

030

12311

10014

– первісна вартість

031

29085

28971

– знос

032

( 16774 )

( 18957 )

Довгострокові біологічні активи:

– справедлива (залишкова) вартість

035

0

0

– первісна вартість

036

0

0

– накопичена амортизація

037

( 0 )

( 0 )

Довгострокові фінансові інвестиції:

– які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

0

0

– інші фінансові інвестиції

045

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

0

0

Справедлива (залишкова) вартість 055

0

0

інвестиційної нерухомості

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

0

0

Знос інвестиційної нерухомості

057

( 0

( 0 )

Відстрочені податкові активи

060

0

0

Гудвіл

065

0

0

Інші необоротні активи

070

0

0

Гудвіл при консолідації

075

0

0

Усього за розділом I

080

image

image

II. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

600

1028

Поточні біологічні активи

110

0

0

Незавершене виробництво

120

0

0

Готова продукція

130

255

600

Товари

140

8

7

Векселі одержані

150

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

– чиста реалізаційна вартість

160

1780

952

– первісна вартість

161

1780

952

– резерв сумнівних боргів

162

( 0 )

( 0 )

Дебіторська заборгованість за рахунками:

– за бюджетом

170

34

9

– за виданими авансами

180

0

0

– з нарахованих доходів

190

0

0

– із внутрішніх розрахунків

200

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

8

3

Поточні фінансові інвестиції

220

0

0

Грошові кошти та їх еквіваленти:

– в національній валюті

230

411

360

– у т.ч. в касі

231

0

0

– в іноземній валюті

240

0

0

Інші оборотні активи

250

99

86

Усього за розділом II

260

image

image

III. Витрати майбутніх періодів

270

63

72

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275

0

0

Баланс

280

Пасив

1

I. Власний капітал Статутний капітал

Код На початок На кінець рядка звітного періоду звітного

періоду

2 3 4

300 812 812

Пайовий капітал

310

0

0

Додатковий вкладений капітал

320

0

0

Інший додатковий капітал

330

8204

8204

Резервний капітал

340

149

149

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

-12951

-15229

Неоплачений капітал

360

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

370

( 0 )

( 0 )

Накопичена курсова різниця

375

0

0

Усього за розділом I

380

-3786

-6064

Частка меншості

385

0

0

II. Забезпечення наступних виплат та платежів

Забезпечення виплат персоналу 400

0

0

Інші забезпечення 410

0

0

Сума страхових резервів 415

0

0

Сума часток перестраховиків у страхових 416

0

0

Цільове фінансування 420

0

0

З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги 421

0

(421)

Усього за розділом II

430

0

0

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

Довгострокові кредити банків

440

14100

10100

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450

0

0

Відстрочені податкові зобов’язання

460

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

470

0

0

Усього за розділом III

480

14100

10100

ІV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків 500

0

0

Поточна заборгованість за довгостроковими 510

0

0

резервах

зобов’язаннями

Векселі видані

520

0

0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, 530 6780 10514

послуги

Поточні зобов’язання за розрахунками:

– з одержаних авансів

540

0

0

– з бюджетом

550

166

195

– з позабюджетних платежів

560

0

0

– зі страхування

570

47

148

– з оплати праці

580

270

239

– з учасниками

590

0

0

– із внутрішніх розрахунків

600

0

0

Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами 605 0 0

та групами вибуття, утримуваними для продажу

Інші поточні зобов’язання

610

1682

1688

Усього за розділом IV

620

8945

12784

V. Доходи майбутніх періодів

630

0

0

Баланс

640

image

image

Примітки Iнформацiя вiдсутня

Керівник Кузбит Андрiй Богданович

Головний бухгалтер Єднорал Владлена Володимирiвна

Звіт про фінансові результати за 2011 рік

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

рядка

період

період

2

3

4

010

37371

45244

015

6228

7541

Стаття Код

За звітнийЗа попередній

1

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

Податок на додану вартість

Акцизний збір

020

( 0 )

( 0 )

025

( 0 )

( 0 )

Інші вирахування з доходу

030

( 0 )

( 0 )

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, 035 31143 37703

робіт, послуг)

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

040

( 34356 )

( 37363 )

Валовий прибуток:

– прибуток

050

0

340

– збиток

055

( 3213 )

( 0 )

Інші операційні доходи

060

5102

4381

У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і

сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок

061

0

0

сільськогосподарської діяльності

Адміністративні витрати

070

( 1845 )

( 2341 )

Витрати на збут

080

( 466 )

( 624 )

Інші операційні витрати

090

( 1532 )

( 2339 )

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів

і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок

091

( 0 )

( 0 )

сільськогосподарської діяльності

Фінансові результати від операційної діяльності:

– прибуток

100

0

0

– збиток

105

( 1954 )

( 583 )

Доход від участі в капіталі

110

0

0

Інші фінансові доходи

120

0

0

Інші доходи

130

0

0

З рядка 130 графа 3 Дохід, пов’язаний з благодійною допомогою (131)

131

0

Фінансові витрати

140

( 324 )

( 1013 )

Втрати від участі в капіталі

150

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

160

( 0 )

( 0 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

165

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

– прибуток

170

0

0

– збиток

175

( 2278 )

( 1596 )

У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у

176

0

0

наслідок припинення діяльності

У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у

177

( 0 )

( 0 )

наслідок припинення діяльності

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

( 0 )

( 0 )

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності:

– прибуток

190

0

0

– збиток

195

( 2278 )

( 1596 )

Надзвичайні:

– доходи

200

0

0

– витрати

205

( 0 )

( 0 )

Податки з надзвичайного прибутку

210

( 0 )

( 0 )

Частка меншості

215

0

0

Чистий:

– прибуток

220

0

0

– збиток

225

( 2278 )

( 1596 )

Забезпечення матеріального заохочення

226

0

0

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника Код За звітний пер 1 2 3

Матеріальні затрати 230 29592

Витрати на оплату праці 240 3362 Відрахування на соціальні заходи250 1383

Амортизація 260 2324

іод За п

3098

3729

1427

2419

опередній період

4

9

рядка

Інші операційни витрати

270

1532

2116

Разом

280

38193

40680

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті Код

рядка

За звітний період За попередній

період

1 2 3 4

Середньорічна кількість простих акцій 300 3246311.00000000 3246311.00000000

Скоригована середньорічна кількість 310

3246311.00000000

3246311.00000000

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту 320

-0.70000000

-0.49000000

Скоригований чистий прибуток, (збиток) 330

-0.70000000

-0.49000000

Дивіденди на одну просту акцію 340

0.00000000

0.00000000

простих акцій

акцію

на одну просту акцію

Примітки Iнформацiя вiдсутня Керівник Кузбит Андрiй Богданович

Головний бухгалтер Єднорал Владлена Володимирiвна

Звіт про рух грошових коштів за 2011 рік

Стаття Код

рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:

Реалізації продукції (товарів, робіт,

послуг)

Погашення векселів одержаних

015

0

0

Покупців і замовників авансів

020

0

340

Повернення авансів

030

4281

1538

010 37371 45244

Установ банків відстотків за поточними рахунками

035

0

0

Бюджету податку на додану вартість

040

0

0

Повернення інших податків і зборів (обов’язкових платежів)

045

0

20

Отримання субсидій, дотацій

050

0

0

Цільового фінансування

060

0

0

Борників неустойки (штрафів, пені)

070

0

0

Інші надходження

080

14

7

Витрачання на оплату:

Товарів (робіт, послуг)

090

34808

37484

Авансів

095

0

0

Повернення авансів

100

548

471

Працівникам

105

2823

3153

Витрат на відрядження

110

20

11

Зобов’язань з податку на додану вартість

115

239

262

Зобов’язань з податку на прибуток

120

0

0

Відрахувань на соціальні заходи

125

1390

1591

Зобов’язань з інших податків і зборів (обов’язкових платежів)

130

1161

1488

Цільових внесків

140

0

0

Інші витрачання

145

402

1028

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

150

275

1661

Рух коштів від надзвичайних подій

160

0

0

Чистий рух коштів від операційної 170

275

1661

діяльності

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Реалізація:

– фінансових інвестицій 180 4000 0

– необоротних активів 190 0 0

– майнових комплексів

200 0

0

Отримані:

– відсотки

210 1

1

– дивіденди

220 0

0

Інші надходження

230 0

42

Придбання:

– фінансових інвестицій

240 0

0

– необоротних активів

250 0

0

– майнових комплексів

260 0

0

Інші платежі

270 0

0

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

280 4001

43

Рух коштів від надзвичайних подій

290 0

0

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

300 4001

43

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження власного капіталу

310 0

0

Отримані позики

320 0

0

Інші надходження

330 0

0

Погашення позик

340 4000

1300

Сплачені дивіденди

350 0

0

Інші платежі

360 0

0

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

370 -4000

-1300

Рух коштів від надзвичайних подій

380 0

0

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

390 -4000

-1300

Чистий рух коштів за звітній період

400 276

404

Залишок коштів на початок року

410 411

7

Вплив зміни валютних курсів на залишок 420 0 0

коштів

Залишок коштів на кінець року 430 687 411

Примітки Iнформацiя вiдсутня

Керівник Кузбит Андрiй Богданович Головний бухгалтер Єднорал Владлена Володимирiвна

Звіт про власний капітал за 2011 рік

Стаття КодСтатутний Пайовий Додатковий

Інший

Резервний Нерозподілений Нео

капітал

капітал

вкладений додатковий

капітал

прибуток к

капітал капітал

1 2 3 4 5 6 7 8

Залишок на початок року

010 812 0 0 8204 149 -12951 0

Коригування:

020 0

0

0

0

0

0

0

030 0

0

0

0

0

0

0

040 0

0

0

0

0

0

0

050 812

0

0

8204

149

-12951

0

Зміна облікової політики

Виправлення помилок

Інші зміни

Скоригований залишок на початок року

Переоцінка активів:

Дооцінка 060 0

0

0

0

0

0

0

Уцінка основних 070 ( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Дооцінка 080 0

0

0

0

0

0

0

незавершеного

будівництва

Уцінка

090 ( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

незавершеного

будівництва

Дооцінка

100 0

0

0

0

0

0

0

нематеріальних

активів

Уцінка

110 ( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

нематеріальних

активів

основних засобів

засобів

статутного

(часток)

Списання

260 0

0

0

0

0

0

0

невідшкодованих

частки в капіталі

збитків

270 0

0

0

0

0

0

0

280 0

0

0

0

0

0

0

2900

0

0

0

0

-2278

0

300 812

0

0

8204

149

-15229

0

Безкоштовно отримані активи

Разом змін в капіталі

Залишок на кінець року

Примітки Iнформацiя вiдсутня Керівник Кузбит Андрiй Богданович

Головний бухгалтер Єднорал Владлена Володимирiвна

Примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік

I. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних

Код

Залишок на початок року

Надійшло

Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)

Вибу

активів

рядка

первісна

накопичена

за рік

первісної

накопиченої

первісна

(пероцінена) амортизація (переоціненої амортизації (пероцінен

вартість

вартості)

вартість

1 2 3 4 5 6 7 8

Права користування природними ресурсами

010 0 0 0 0 0 0

020

0

0

0

0

0

0

030

0

0

0

0

0

0

040

0

0

0

0

0

0

050

0

0

0

0

0

0

Права користування майном

Права на комерційні позначення

Права на об’єкти промислової властивості

Авторське право та

суміжні з ним права

060

0

0

0

0

0

0

Інші нематеріальні

070

8

3

0

0

0

0

активи

Разом

080

8

3

0

0

0

0

Гудвіл

090

0

0

0

0

0

0

З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(081 0

)

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082 0

)

вартість створених підприємством нематеріальних активів (083 0

)

З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань

З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(084 0

)

(085 0

)

II. Основні засоби

Залишок на початок року

Переоцінка

(дооцінка +, уцінка Вибуло за рік

Групи

Код

Надійшло -)

Нарахова

основних

рядка

за рік

амортиза

засобів

первісна

первісної

первісна

за рік

(пероцінена) знос (переоціненої зносу (пероцінена) знос

вартість

вартості)

вартість

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Земельні ділянки

Інвестиційна нерухомість

100 0 0 0 0 0 0 0 0

105 0 0 0 0 0 0 0 0

110

0

0

0

0

0

0

0

0

120

9212

5676

0

0

0

0

0

199

Капітальні витрати на поліпшення земель

Будинки,

споруди та передавальні пристрої

Машини та 130

17030

1041

3 0

0

0

65

64

2099

Транспортні 140 2368 439 0 0

0

77

76

12

засоби

Інструменти,

прилади, 150

(меблі)

446

221

28

0

0

0

0

13

Тварини 160

0

0

0

0

0

0

0

0

Багаторічні 170

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші основні 180

23

19

0

0

0

0

0

0

Бібліотечні 190

6

6

0

0

0

0

0

0

Малоцінні

необоротні 200

0

0

0

0

0

0

0

0

матеріальні

активи

Тимчасові

(нетитульні) 210

споруди

0

0

0

0

0

0

0

0

Природні 220

0

0

0

0

0

0

0

0

Інвентарна 230

0

0

0

0

0

0

0

0

Предмети 240

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші

необоротні 250

0

0

0

0

0

0

0

0

матеріальні

активи

обладнання

інвентар

насадження

засоби

фонди

ресурси

тара

прокату

Разом 260 29085 16774 28 0 0 142 140 2323

З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності

(261) 28971

вартість оформлених у заставу основних засобів (262) 0

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)

(263) 0

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264) 0

основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (264.1 0

)

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (265) 0

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

цільового фінансування

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

(267)

0

З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження (268)

0

Вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою

вартістю (269)

0

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника Код За На кінець

1 2 3 4

Капітальне будівництво

280

0

3685

Придбання (виготовлення) основних засобів

290

0

0

Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних

300

0

0

засобів

Придбання (створення) нематеріальних активів

310

0

0

Придбання (вирощування) довгострокових біологічних

320

0

0

активів

Інші

330

0

0

Разом

340

0

3685

Капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість

(341)0

Фінансові витрати, включені до капітальних (342)0

IV. Фінансові інвестиції

З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок

(265.1 0

)

(266) 0

права власності

рядка

рік

року

інвестицій

Найменування показника

Код рядка

За рік

На кінець року довгострокові поточні

1 2 3 4 5

А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:

асоційовані підприємства

350 0 0 0

дочірні підприємства 360 0 0 0

спільну діяльність 370 0 0 0

Б. Інші фінансові інвестиції в:

частки і паї у статутному капіталі інших підприємств

акції

390

0

0

0

облігації

400

0

0

0

інші

410

0

0

0

Разом (розд. А + розд. Б)

420

0

0

0

380 0 0 0

З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: за (421 0

собівартістю )

за справедливою вартістю (422 0

)

за амортизованою вартістю (423 0

)

З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: за собівартістю

(424 0

)

за справедливою вартістю (425 0

)

за амортизованою собівартістю (426 0

)

V. Доходи і витрати

Найменування показника Код рядка

Доходи Витрати

1 2 3 4

А. Інші операційні доходи і вит Операційна оренда активів

рати 440

0

0

Операційна курсова різниця

450

0

0

Реалізація інших оборотних активів

460

342

0

Штрафи, пені, неустойки

470

0

82

Утримання об’єктів житлово-комунального соціально-культурного480 0

0

призначення

Інші операційні доходи і витрати

490

4760

1450

у тому числі: 491 X

0

відрахування до резерву сумнівних

боргів

непродуктивні витрати і втрати

492

X

0

Б. Доходи і втрати від участі

в

капіталі

за

інвестиціями

в:

500

0

0

асоційовані підприємства

дочірні підприємства

510

0

0

спільну діяльність

520

0

0

В. Інші фінансові доходи і витрати 530 0 X

Проценти

540

X

324

Фінансова оренда активів

550

0

0

Інші фінансові доходи і витрати

560

0

0

Г. Інші доходи та витрати

570

0

0

Реалізація фінансових інвестицій

Доходи від об’єднання підприємств

580

0

0

Результат оцінки корисності

590

0

0

Неопераційна курсова різниця

600

0

0

Безоплатно одержані активи

610

0

X

Списання необоротних активів

620

X

0

Інші доходи і витрати

630

0

0

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631 0

)

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (632 0 (бартерними) контрактами з пов’язаними сторонами ) %

Дивіденди

Фінансові витрати, включені до собівартості продукції основної діяльності (633 0

)

VI. Грошові кошти

Найменування показника Код

рядка

На кінець року

1

2

Каса

640

0

Поточний рахунок у банку

650

360

Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові 660 0

книжки)

Грошові кошти в дорозі

670

0

Еквіваленти грошових коштів

680

0

Разом

690

360

3

З рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691)0

VII. Забезпечення і резерви

Збільшення за звітний

Сторновано

Сума

рік

використану

очікуваног

Залишок

суму у

відшкодува

Види забезпечень

Код

на нараховано

додаткові

Використано

звітному

я витрат

і резервів

рядка початок

року

(створено) відрахування

у звітному

році

році

іншою

стороною,

врахована п

оцінці забезпечен

1 2 3 4 5 6 7 8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Забезпечення на виплату відпусток710 працівникам

Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення

720

Забезпечення наступних витрат

730 0 0 0 0 0 0

на виконання гарантійних зобов’язань

Забезпечення

наступних витрат 740 0 0 0 0 0 0

на

реструктуризацію

Забезпечення наступних витрат на виконання зобов’язань щодо обтяжливих контрактів

750 0 0 0 0 0 0

760

0

0

0

0

0

0

770

0

0

0

0

0

0

Резерв сумнівних 775

0

0

0

0

0

0

Разом 780

0

0

0

0

0

0

боргів

VIII. Запаси

Найменування показника Код Балансова вартість

Переоцінка за рік

рядка

на кінець року

збільшення чистої

вартості реалізації

уцінка

1 2 3 4 5

Сировина і матеріали 800 494 0 0

Купівельні напівфабрикати та

комплектуючі вироби

Паливо

820

46

0

0

Тара і тарні матеріали

830

31

0

0

Будівельні матеріали

840

0

0

0

Запасні частини

850

167

0

0

Матеріали сільськогосподарського 860 0

0

0

призначення

Поточні біологічні активи 870

0

0

0

Малоцінні та швидкозношувані 880

290

0

0

предмети

810 0 0 0

Незавершене виробництво

890

0

0

0

Готова продукція

900

600

0

0

Товари

910

7

0

0

Разом

920

1635

0

0

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації

(921 1635

)

переданих у переробку (922 0

)

оформлених в заставу (923 0

)

переданих на комісію (924 0

)

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925 0

)

Балансу запаси, призначені для продажу (926 0

)

IX. Дебіторська заборгованість

рядка

кінець року

до 3

від 3 до 6 від 6 до 12

місяців

місяців місяців

2

3

4

5 6

940

952

0

0

0

950

3

0

0

0

Найменування показника Код

Всього на

у т.ч. за строками не погашення

1

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

Інша поточна дебіторська заборгованість

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951)0 Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними сторонами (952)0

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника Код рядка

Сума

1

2

3

Виявлено (списано) за рік нестач і втрат

960

0

Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році

970

0

Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)

XI. Будівельні контракти

Найменування показника 1

980

Код рядка

2

0

Сума 3

Дохід за будівельними контрактами за звітний рік

1110

0

Заборгованість на кінець звітного року:

– валова замовників

1120

0

– валова замовникам

1130

0

– з авансів отриманих

1140

0

Сума затриманих коштів на кінець року 1150

Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними1160

XII. Податок на прибуток

Найменування показника Код Сума

1 2 3

0

0

Поточний податок на прибуток

1210

0

Відстрочені податкові активи:

– на початок звітного року

1220

0

– на кінець звітного року

1225

0

Відстрочені податкові зобов’язання:

– на початок звітного року

1230

0

– на кінець звітного року

1235

0

контрактами

рядка

Включено до Звіту про фінансові результати – усього

1240

0

у тому числі:

– поточний податок на прибуток

1241

0

– зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів

1242

0

– збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань

1243

0

Відображено у складі власного капіталу – усього

1250

0

у тому числі:

– поточний податок на прибуток

1251

0

– зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів

1252

0

– збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань

1253

0

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника Код

рядка

Сума

1 2 3

Нараховано за звітний рік

1300

2324

Використано за рік – усього

1310

0

в тому числі на:

– будівництво об’єктів

1311

0

– придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів

1312

0

– з них машини та обладнання

1313

0

– придбання (створення) нематеріальних активів

1314

0

– погашення отриманих на капітальні інвестиції позик

1315

0

1316

0

1317

0

XIV. Біологічні активи

Групи біологічних

Код Обліковуються за первісною вартістю

Залишок на початок

року Надійшло

Вибуло за рік

Нараховано Втрати ві

активів рядка

за рік

амортизації зменшенн

первісна накопичена

первісна накопичена

за рік корисност

вартість амортизація вартість амортизація

1 2

3

4

5

6

7

8

9

Довгострокові біологічні

активи – 1410

0

0

0

0

0

0

0

усього

у тому числі:

робоча худоба1411

0

0

0

0

0

0

0

продуктивна 1412

0

0

0

0

0

0

0

багаторічні 1413

0

0

0

0

0

0

0

1414

0

0

0

0

0

0

0

інші

довгострокові 1415 0

0

0

0

0

0

0

біологічні

активи

Поточні

біологічні

активи – 1420

0

X

0

0

X

X

0

усього

у тому числі:

тварини на

вирощуванні 1421

0

X

0

0

X

X

0

та відгодівлі

біологічні

активи в стані

біологічних

худоба

насадження

перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)

1422 0 X 0 0 X X 0

1423 0 X 0 0 X X 0

інші поточні біологічні активи

1424 0 X 0 0 X X 0

Разом 1430 0 0 0 0 0 0 0

З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за (1431 0

рахунок цільового фінансування )

З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності

(1432 0

)

(1433 0

)

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

Вартість

Витрати,

Результат від первісного визнання

Виручка

Найменування

Код

первісного

пов’язані з

Уцінка

від

Собіварті

показника

рядка

визнання

біологічними

перетвореннями дохідвитрати

реалізації

реаліза

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1500

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

1510

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

1511

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

1512

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

1513

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

1514

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

1515

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

1516

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

1517

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

1518

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

1519

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

1520

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва

– усього

у тому числі:

зернові і зернобобові з них: пшениця

соя соняшник ріпак

цукрові буряки (фабричні)

картопля

плоди (зерняткові, кісточкові)

інша продукція рослинництва

додаткові біологічні активи рослинництва

Продукція та додаткові біологічні

активи тваринництва

– усього

у тому числі:

1530

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

1531

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

1532

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

1533

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

1534

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

1535

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

1536

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

1537

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

1538

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

1539

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

1540

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

приріст живої маси – усього

з нього: великої рогатої худоби

свиней молоко вовна яйця

інша продукція тваринництва

додаткові біологічні активи тваринництва

продукція рибництва

Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи – разом

Керівник Кузбит Андрiй Богданович Головний бухгалтер Єднорал Владлена Володимирiвна